ห้องลับที่ไม่เคยลับ...;p

posted on 13 Jul 2010 00:37 by twittydiary

สิ่งที่เรียนรู้ นั่นคือ...

" ความคิดที่อยู่ในใจ จงเก็บไว้เป็น draft ...ไม่จำเป็น..อย่า publish มันออกมา "

และ " คนที่ไม่ใช่ ทำอะไรก็ผิด T_T "

edit @ 30 Aug 2010 11:59:07 by Twitty_Diary

edit @ 19 Dec 2010 07:32:32 by Twitty_Diary

Twitter Updates

    follow me on Twitter